T.B., Katrii, Shandyuk V.Yu., Vovk T.B., Halenova T.I., Raksha N.G., Shershnov O.V., Melnyk V.S., Savchuk O.M., and Ostapchenko L.I. 2017. “Effect of IgG from Multiple Sclerosis Patients on Amidolytic Activity of Coagulation and Anticoagulation Factors of Hemostasis”. Biomedical Research and Therapy 4 (08), 1502-12. https://doi.org/10.15419/bmrat.v4i08.205.