(1)
Darenskaya, M.; Kolesnikova, L.; Smirnova, O.; Gubanov, B.; Kasparov, E.; Kolesnikov, S. Neutrophils’ Functional Activity in Patients With Mechanical Jaundice and Different Levels of Bilirubin. BMRAT 2021, 8, 4417-4422.