(1)
Rao, S.; Shetty, S.; Nitilapura, N.; Shetty, V.; Parashiva, G. K.; Basavarajappa, M. K. Characterization of Synovium-Derived Mesenchymal Stem Cells from Joints With Osteochondritis Dissecans. BMRAT 2020, 7, 4075-4085.